FOR INFORMATION IN ENGLISH, PLEASE, CONTACT Bc. LENKA KRIZOVA

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín konání: 

18. října 2018

Místo konání:  

Multifunkční centrum Kampus UJEP

Pasteurova 1, Ústí nad Labem

Jednací jazyky:        

Čeština, Slovenština, Angličtina

 

Uzávěrka přihlášek je pro:

autory full textů                                                       uzávěrka byla prodloužena do 30. června 2018

    11. června 2018 (včetně zaslání příspěvků)

autory abstraktů a studentskou sekci               7. září 2018 (včetně zaslání příspěvků)

pasivní účastníky                                                      do 1. října 2018

Na konferenci není vybírán účastnický poplatek

Výstupem konference bude tištěný recenzovaný plnotextový sborník a tištěný sborník abstraktů, s přiděleným ISBN. Plnotextový sborník bude předložen pro posouzení indexace do vědeckých databází.

O zařazení příspěvků do sborníku rozhoduje Vědecký výbor konference.

 

Na konferenci se svými příspěvky vystoupí mimo jiné:

doc. PhDr. Ľubica Derňarová, PhD., MPH,  prodekan pre vedeckú a výskumnú činnost,  FZO  PU v Prešove

Prof. Dr. Elke Düsch, Professor of Economics in Health Care, Katolische Hochschule Freiburg, Německo

doc. PhDr.Magdaléna Hagovská, PhD., Klinika fyziatrie balneológie a rehabilitácie, UPJŠ v Košiciach, Slovensko

doc. PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

MUDr. Pavel Maršálek, primář Rehabilitační oddělení, Masarykova nemocnice, o. z., Krajská zdravotní, a. s.

Mgr. Jana Pluhaříková Pomajzlová, Psychoterapeutická klinika HERMÉS group, Praha

PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., Rehaspring centrum, s. r. o., Čelákovice

 

Konference je pořádána Fakultou zdravotnických studií, Fakultou zdravotnických odborov Prešovskej univerzity v Prešove a Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, o. z.

 

Konference je podpořena dotací z Ústeckého kraje

 

 

 

Témata konference odrážejí aktuální stav vědeckých poznatků ve zdravotnických vědách, v oblasti nelékařských zdravotnických oborů vyučovaných na FZS: Ergoterapie, Fyzioterapie, Porodní asistentkaVšeobecná sestra

Konference je určena pro akademické pracovníky a odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo sociální sféry a studenty nelékařských zdravotnických oborů a je podpořena významnými regionálními aktéry z oblasti zdravotnictví.

 

Sekce A – NOVÉ TRENDY V ERGOTERAPII A FYZIOTERAPII (Zelená aula)

Sekce se zaměřuje především na oblast diagnostiky poruch pohybového aparátu pomocí biomechanických přístrojových metod, fyzioterapeutických a ergoterapeutických vyšetřovacích testů, technik a postupů a na možnosti hodnocení a následné intervence.

Sekce B – NOVÉ TRENDY V OŠETŘOVATELSTVÍ A  PORODNÍ ASISTENCI (Červená aula)

Sekce se zaměřuje na uplatňování nových poznatků a postupů v oborech Ošetřovatelství a Porodní asistence, na problematiku vzdělávání nelékařských profesí, prostředí klinické praxe, výzkum a praxi založenou na důkazech.

Záměrem je deklarovat význam propojení klinické praxe všech oborů s teoretickými poznatky, které jsou nezbytným předpokladem pro další rozvoj profese Všeobecné sestry a Porodní asistentky.

Sekce C – STUDENTSKÁ (Purpurová aula)

Sekce je určena pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů studovaných na FZS Univerzity J. E. Purkyně a FZO Prešovskej univerzity a zároveň pro nové absolventy těchto studijních programů, kteří promovali na Univerzitě J. E. Purkyně a FZO Prešovskej univerzitě v roce 2017 a 2018.

Tato sekce umožňuje studentům prezentaci jejich tvůrčí činnosti podporující jejich další profesní rozvoj.

Sekce D – POSTERY

Stojany budou umístěny v předsálí (vstupní hala rektorátu UJEP, Pasteurova 1) v den konání akce  18. 10. 2018 od 8:00.

K dispozici bude plocha o velikosti A0 (max. rozměry 120 x 80 cm), orientované standardně na výšku.